top of page

Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI in KODEKS RAVNANJA

 

1. UVOD

 

Splošni prodajni pogoji določajo pravice in obveznosti med kupcem in podjetjem MATIC EMBALAŽA d.o.o. (v nadaljevanju prodajalcem). S sprejemom ponudbe, oddanim naročilom ali sklenitvijo pogodbe, kupec potrjuje, da se strinja in potrjuje te splošne prodajne pogoje.

 

2. SKLENITEV POGODBE in NAROČILO

 

Prodajalec in kupec lahko skleneta pogodbo za enkratni posel oz. nakup v obliki pogodbe ali naročila ali pa skleneta pogodbo za določeno časovno obdobje, s katero dogovorita vse relevantne pogoje (vrsta blaga, cena, plačilni pogoji,..). V primeru sklepanja pogodbe za določeno časovno obdobje, mora kupec prodajalcu posredovati tudi specifikacijo naročila, ki ga prodajalec potrdi.

 

Naročanje proizvodov se vrši preko individualnih ponudb/naročil ali pogodbeno vnaprej določenih cen in ostalih pogojev. Vsako naročilo mora vsebovati podatke, ki prodajalcu omogočajo pravilno in pravočasno izvedbo posla. V primeru, da prodajalec naročila ne potrdi, je kupec dolžan pozvati prodajalca k potrditvi naročila (prosta oblika). Z oddajo naročila se kupec zavezuje, da bo blago, ki je predmet naročila oz. pogodbe pravočasno prevzel ter izvršil plačilo v dogovorjenih terminih. Pogodba se šteje za sklejeno ob podpisu le-te, prejemu naročila s strani kupca ali na osnovi katerega drugega nevdoumnega dejanja, na podlagi katerega se iz dosedanje poslovne prakse lahko sklepa, da je kupec oddal naročilo.

 

Prodajalec si pridružuje pravico določiti minimalno potrebno količino, ki jo mora kupec naročiti, da bi se lahko začela proizvodnja določenega izdelka. Proizvajalec oz. prodajalec orodje (alu modele) hrani 2 leti od zadnjega naročila ali pa jih na zahtevo kupca vrne.

 

3. IZDAJA OZ. ODPREMA IN PREVZEM BLAGA

 

Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila kupcu. V primeru višje sila, ima prodajalec pravico do podaljšanja dobavnega roka. Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju višje sile kupca nemudoma obvestiti. Blago pošiljamo na račun in odgovornost kupca.

 

4. PLAČILNI POGOJI

 

Plačila se vršijo na podlagi izdanih računov. Plačilni rok je naveden na posameznem računu ali je dogovorjen v sklenjeni pogodbi. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita o odlogu plačila. V tem primeru lahko prodajalec od kupca zahteva ustrezno zavarovanje plačila. V primeru zamud, si prodajalec pridržuje pravico obračunati zakonske zamudne obresti, ter v primeru neplačil ali neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti ustaviti dobavo blaga oz. odstopiti od pogodbe in kupcu zaračunati strošek odstopa. Terjatve iz naslova sklenjene pogodbe, obresti ter ostale morebitne terjatve, se lahko poplačajo tudi s pobotom, asignacijo, odstopom terjatve ali na drug podoben način.

 

Vse izdano ali poslano blago je do končnega plačila v lasti prodajalca. Kupec je upravičen samostojno razpolagati s prejetim blagom, vendar je v primeru neizpolnitve finančnih ali drugih obveznosti odgovoren za vse utemeljene zahtevke prodajalca. V primeru zamude pri plačilu, je kupec dolžan na zahtevo prodajalca vrniti vse dobavljeno in neplačano blago. V kolikor ima kupec neplačane zapadle obveznosti, do našega podjetja, se kupcu blago ne dobavi do poplačila zapadlih obveznosti.  

 

5. ODSTOP OD POGODBE

 

Kupec lahko pisno odstopi od pogodbe najkasneje do odpreme blaga, vendar mora v tem primeru plačati prodajalcu do takrat nastale prodajalčeve stroške. Strošek odstopa (odstopnino) mora kupec plačati prodajalcu tudi v primeru, če od pogodbe oz. naročila odstopi prodajalec, zaradi krivde kupca. Stroški odstopa obsegajo: razliko med pogodbeno vrednostjo surovine na dan sklenitve pogodbe/oddaje naročila in tržno vrednostjo v času  prejema odstopne izjave, strošek dela, stroške storitev, stroške financiranja  ter ostale nastale stroške.

 

7. GARANCIJA in REKLAMACIJE

 

Rok za reklamacijo blaga je 8 dni od prevzema pošiljke, v pisni obliki.

Kar ni v pogodbi ali splošnih pogojih določeno, se za reševanje reklamacij ali uveljavljanje garancij smiselno uporabljajo pravila obligacijskega zakonika (OZ). Kakršnakoli fizična poškodba blaga, ki je posledica udarca, padca, udarca strele, nepravilnega pakiranja ipd., ni stvar garancije, razen v primeru, če kupec jasno dokaže, da je tako blago prejel ob podpisu prevzemnega dokumenta. Prav tako izgubi garancijo z nepravilno uporabo, obdelavo in skladiščenjem.

 

9. VELJAVNO PRAVO

 

Za razlago pogodb in teh splošnih prodajnih pogojev, se smiselno uporablja pravo Republike Slovenije. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodbe ali ti Splošni prodajni pogoji izrecno ne opredeljujejo.

Morebitni spori se bodo poskušali reševati sporazumno in po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

10. KONČNE DOLOČBE

 

Vse podatke bosta kupec in prodajalec varovala kot zaupne in jih ne bosta razkrila tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.

 

Ti splošni prodajni pogoji se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in so priloga ter sestavni del vsake pogodbe ali novega naročila.

Stranki lahko s posebnimi dogovori v pogodbi drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti Splošni prodajni pogoji.

 

 

Petra Filipič, direktor

 

Matic embalaža, d.o.o.

Objavljeno leta 2015.

Ker v podjetju stremimo k čim bolj transparentnemu delu in odnosu z našimi poslovnimi partnerji ter sodelavci in ker si prizadevamo pozitivno vplivati na delovno okolje okrog sebe, smo sprejeli in se držimo Kodeksa ravnanja.

 

Kodeks si lahko ogledate s klikom na spodnjo "pdf" datoteko.

bottom of page